Algemene voorwaarden

1        Begripsomchrijving

1.1     Leverings- en betalingsvoorwaarden met betrekking tot STC SERVICES:

De leverings- en betalingsvoorwaarden met betrekking tot koop van STC SERVICES zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, depot nr. 27294100.

1.2     Opdrachtgever:

Een natuurlijk- of rechtspersoon, waarmede STC SERVICES, opdrachtnemer, een overeenkomst heeft gesloten.

 

2        Totstandkoming van de overeenkomst

2.1     Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt of uit de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

a)     mondelinge overeenkomsten zijn alleen bindend, indien contante betaling is overeengekomen;

b)    alle overige mondelinge overeenkomsten komen pas tot stand nadat zij schriftelijk door STC SERVICES zijn bevestigd;

c) alle overeenkomsten, waarbij de waarde van de tegenprestatie € 500,00 of meer bedraagt en alle duurovereenkomsten,  welke gedurende een overeengekomen periode verplichtingen tot één of meer prestaties en/of tegenprestaties (zoals onder meer onderhouds-, lease-, of huurkoopcontracten) inhouden, komen eerst tot stand en binden STC SERVICES eerst, nadat zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3       Toepasselijkheid, leverings- en betalingsvoorwaarden met betrekking tot koop

3.1     Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten door of namens STC SERVICES zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden met betrekking tot koop van STC SERVICES.

3.2     Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door STC SERVICES uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

4       Prijzen en kosten

4.1     Prijzen en kosten zijn exclusief  omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege zijn/worden opgelegd.

4.2     Prijzen en kosten opgenomen in catalogi van STC SERVICES, zijn exclusief omzetbelasting. Voor adressen buiten de regio worden vervoerskosten in rekening  gebracht. Hetzelfde geldt voor de kosten in verband met eventueel verticaal en intern transport op het afleveradres.

4.3     Indien door enige overheidsmaatregel, bekend geworden na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst, kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal STC SERVICES het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de opdrachtgever.

 

5   Medewerking door opdrachtgever

5.1     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zodanig functioneren van de eigen organisatie, dat STC SERVICES onder normale omstandigheden de overeengekomen leveringen en/of dienstverlening kan uitvoeren. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever  zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever STC SERVICES steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.

5.2     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en programmatuur van de door STC SERVICES te verlenen dienst(en) alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethode en voor het beveiligen van gegevens.

5.3     Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

5.4     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet  overeenkomstig de afspraken ter beschikking van STC SERVICES staan, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van STC SERVICES in rekening worden gebracht.

 

6       Levering en leveringstermijnen

6.1     Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijfsmagazijn van STC SERVICES verlaten.

6.2     Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer  buiten haar verantwoordelijkheid – wordt overschreden. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. STC SERVICES is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot  voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. STC SERVICES is verplicht de levertijden genoemd in de overeenkomsten, zoveel mogelijk in acht te nemen. Bij overschrijding van de termijnen zal STC SERVICES in overleg met opdrachtgever treden.

 

7       Installaties en acceptatie

7.1     Indien schriftelijk is overeengekomen, zal STC SERVICES apparatuur bedrijfsklaar installeren. In andere gevallen zal opdrachtgever de apparatuur zelf uitpakken en opstellen. Bij installatie door STC SERVICES zal opdrachtgever vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met noodzakelijke faciliteiten, zoals  – maar niet beperkt tot – bekabeling  ter beschikking stellen.

7.2     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn eventuele installatiewerkzaamheden en het aanbrengen van  voorzieningen steeds voor rekening van de opdrachtgever tegen betaling van de daarvoor bij STC SERVICES geldende tarieven.

7.3     De apparatuur wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard op de dag van levering indien opdrachtgever de apparatuur  zelf zal opstellen.

 

8       Reclames

8.1     De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele direct waarneembare tekorten en/of beschadigingen te controleren en kwijting te verlenen middels fiattering van de afleveringsbon, factuur en/of het vervoersdocument.

8.2     Direct waarneembare gebreken aan het geleverde, welke bij aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, factuur en/of het vervoersdocument te vermelden. Bij het in gebreke blijken hiervan wordt opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

8.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en 14 kunnen reclames dienaangaande slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening bij STC SERVICES binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Bij het in gebreke blijken daarvan is STC SERVICES niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichtingen onverlet.

 

9       Betaling

9.1     De prijzen en kosten, verhoogd met de van toepassing zijnde belastingen, zijn verschuldigd bij aflevering of na voltooiing van de dienstverlening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2     STC SERVICES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde gedeeltelijke vooruitbetaling tot een maximum van 50% danwel een betalingsgarantie of contante betaling bij levering te verlangen, indien zij dit nodig of wenselijk acht.

9.3     Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

9.4     Alle betalingen moeten zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting uit welken hoofde dan ook geschieden ten kantore van STC SERVICES, of door overmaking op een bank- of gironummer, zoals op de factuur vermeld.

9.5     Bij overschrijding van de betalingstermijn komen – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – alle gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van  75,00. Voorts is opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn 1,5% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur.

9.6     Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar mening van STC SERVICES daartoe aanleiding geeft, kan STC SERVICES nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

10     Bezitloos pandrecht

10.1   Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan STC SERVICES verschuldigde betalingen behoudt STC SERVICES het eigendom van alle door haar geleverde zaken, zulks tot zekerheid van al het haar toekomende, niets uitgezonderd. Opdrachtgever zal, indien inzake hem geleverde zaken geen algehele betaling aan STC SERVICES heeft plaatsgevonden, deze niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of onder welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen.

 

11     Risico

11.1   Vanaf het tijdstip van levering zijn de geleverde zaken en diensten geheel voor risico van opdrachtgever.

 

12     Garantie

 

12.1   STC SERVICES garandeert dat de door haar geleverde zaken van deugdelijke kwaliteit zijn en voldoen aan de redelijke eisen, die aan deze zaken gesteld kunnen worden.

12.2   Mochten zich niettemin toch gebreken voordoen in door of via STC SERVICES geleverde zaken als gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal STC SERVICES, deze gebreken naar vermogen herstellen, de voor herstel benodigde materialen beschikbaar stellen of betrokken zaak in zijn geheel vervangen. De door STC SERVICES te geven garantie is gelijk aan die van de leverancier van STC SERVICES van betreffende zaken.

12.3   Indien het beroep op garantie niet terecht is gebleken, zullen alle door STC SERVICES gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

12.4   STC SERVICES verstrekt op de door haar geleverde zaken, niet zijnde verbruiksgoederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende een periode van twaalf maanden na levering, garantie, tenzij de garantieperiode van de betreffende leverancier/producent een langere of kortere periode omvat.

12.5   Tot enigerlei verdere verplichtingen, zoals schadevergoeding, zal STC SERVICES nimmer gehouden zijn.

12.6   Zaken of onderdelen, die in gevolge van een reparatie-opdracht worden vervangen, worden eigendom van STC SERVICES.

12.7  STC SERVICES kan als voorwaarde stellen, dat de voor garantie in aanmerking komende zaak franco aan haar of een door haar opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt verstrekt. Indien STC SERVICES genoodzaakt  is de zaak bij de opdrachtgever op te halen of de goede werking/staat aldaar te beoordelen, zullen voorrijkosten, plus eventuele vervoers- en administratiekosten door STC SERVICES in rekening worden gebracht.

12.8   De garantieverplichting voor STC SERVICES vervalt, indien opdrachtgever zelf wijziging in of reparatie aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), het geleverde ondeskundig is gebruikt of onderhouden, het is gebruikt voor andere dan de gebruikelijke doeleinden, of indien het door van buiten komende oorzaken – buiten verantwoordelijkheid van STC SERVICES – onbruikbaar is geworden.

12.9   Het beroep door opdrachtgever op garantiebepalingen laat de betalingsverplichting onverlet.

 

13     Dienstverlening

13.1   Onder dienstverlening wordt begrepen het verrichten van diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verlenen van organisatie-adviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, assistentie verlening bij het ontwikkelen van programmatuur, opleidingen en trainingen.

13.2   Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan STC SERVICES de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

13.3   STC SERVICES zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten het tijdstip van voltooiing der dienstverlening zal beïnvloeden.

13.4   Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal STC SERVICES opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

 

14     Aansprakelijkheid

14.1   In zake van toerekenbare tekortkoming is STC SERVICES slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging of ontbinding heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch dit heeft als gevolg dat de nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor  het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde zaken en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van STC SERVICES voortspruitend uit enige overeenkomst beperkt tot de nakoming van de direct uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

14.2   Met uitzondering van het bepaalde in artikel 14.1 is de aansprakelijkheid van STC SERVICES voor de door opdrachtgever geleden  schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins. De aansprakelijkheid van STC SERVICES wordt nadrukkelijk uitgesloten voor:

–    schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden en iedere vorm van gevolgschade (zoals o.a. bedrijfsschade, gegevensverlies, – verminking), welke voor de opdrachtgever uit enige met STC SERVICES gesloten overeenkomst zou kunnen voortvloeien

–    schade als gevolg van handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, of van derden door wie de opdrachtgever zich direct of indirect laat bedienen.

14.3   De opdrachtgever dient STC SERVICES schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen schadeclaims, die, in of buiten rechte, door derden ter zake van de uitvoering van de met STC SERVICES gesloten overeenkomst tegen STC SERVICES kunnen worden ingesteld.

14.4   De aansprakelijkheid van STC SERVICES is beperkt tot maximaal het bedrag van de door STC SERVICES gedane levering en/of dienst welke prijs voor duurovereenkomsten wordt geacht gelijk te zijn aan de verkoopprijs van de leveringen/dienstverlening van de aan de aansprakelijkheidsstelling voorafgaande drie maanden.

14.5   Schadeclaims dienen direct na het ontstaan van de schade schriftelijk aan STC SERVICES te worden gemeld.

 

15     Geheimhouding en vertrouwelijkheid

15.1   STC SERVICES verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard waarvan STC SERVICES respectievelijk haar medewerkers en/of derden waarvan STC SERVICES zich bedient bij de uitvoering van de opdracht kennis verkrijgt. Documentatie en gegevens door opdrachtgever aan STC SERVICES ter beschikking gesteld, zullen door STC SERVICES op eerste verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd.

15.2   Het is opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan na schriftelijke toestemming van STC SERVICES, tijdens of binnen een jaar na afloop van levering van zaken en/of uitvoering van diensten door STC SERVICES medewerkers van STC SERVICES in dienst te nemen of met hen over indiensttreding te onderhandelen, zulks ongeacht of deze medewerkers in dienst zijn van STC SERVICES of op basis van contract of subcontractorship voor STC SERVICES werkzaamheden uitvoeren.

 

 16     Overmacht

16.1   Indien door overmacht  (zoals staking, uitsluiting, brand, oproer, openbare onrust, etcetera) STC SERVICES één of meer van haar verplichtingen voorkomende uit de opdracht niet kan aanvangen, voltooien, dan wel voortzetten, zal de uitvoering van het betreffende deel van de opdracht worden opgeschort. STC SERVICES zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een zodanig feit of omstandigheid.

  

17     Ontbinding

17.1   STC SERVICES heeft het recht iedere overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd alle andere haar wettelijke toekomende rechten, in geval van:

–    voorlopige of definitieve surséance van betaling van de opdrachtgever of een gerechtelijke aanvraag daartoe;

–    faillissement van de opdrachtgever of door aanvraag daarvan;

–    aangaan of aanbieden van een onderhands akkoord met c.q. aan schuldeisers door de opdrachtgevers;-     conservatoir of executoir beslag, gelegd op enige aan de opdrachtgever toebehorende roerende en/of onroerende goederen en/of vorderingen;

–    krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam worden van de opdrachtgever;

–    het niet nakomen van de opdrachtgever van haar verplichtingen, daaronder mede begrepen het verrichten van betalingen, jegens STC SERVICES.

17.2   Vanaf het moment van beëindiging van een overeenkomst als bedoeld in 17.1 zijn partijen niet meer verplicht de overeenkomst na te komen, met dien verstande dat door opdrachtgever wel nagekomen dienen te worden betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds door STC SERVICES geleverde zaken en verrichte diensten of andere verplichtingen waaraan door STC SERVICES reeds voldaan is, als gevolg van door ontbinding ontstane schade, waaronder begrepen gederfde winst.

  

18     Geschillen en toepasselijk recht

18.1   Elk geschil betreffende de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst, of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortkomen, alsmede elk ander geschil ter zake van, of in verband met de opdracht, hetzij juridisch, dan wel feitelijk, geen uitgezonderd, zal worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag.

18.2   Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt.

18.3   Op deze leverings- en betalingsvoorwaarden met betrekking tot koop is Nederlands recht van toepassing.

© 2016-2021 STC Services